Najczęściej kupowane

Regulamin

sklepu internetowego www.nubaequi.pl 

Sklep internetowy działający pod adresem www.nubaequi.pl oraz www.nuba-equi.pl, jest prowadzony przez Pawła Pękalę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Nuba Equi Paweł Pękala (zwany dalej Nuba Equi lub Sprzedawcą) z siedzibą w Krąg 27, 83-200 Starogard Gdański, numer NIP 5842287648 oraz numer REGON: 221148964.

§ 1 Definicje Regulaminu
 1.       Klient – nabywca Towarów od Sklepu.
 2.       Konto – prowadzone dla indywidualnego Użytkownika przez Sklep pod unikalną nazwą (tzw. login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Księgarni.
 3.       Sklep – portal internetowy pod nazwą Sklep Internetowy Nuba Equi prowadzony przez Nuba Equi
 4.       Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 5.       Rejestracja - procedura zakładania Konta.
 6.       Towar – rzeczy sprzedawane przez Nuba Equi za pośrednictwem Sklepu.
 7.       Użytkownik – osoba lub podmiot, który uzyskał za pośrednictwem założonego Konta dostęp do usług świadczonych przez Sklep na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
§ 2 Postanowienia Ogólne
 1.       Przedmiotem działalności Sklepu jest handel hurtowy i detaliczny mieszankami paszowymi, materiałami paszowymi, paszami i komponentami do wyrobu pasz, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
 3.       połączenie z siecią Internet o prędkości 1 Mb/s lub szybsze,
 4.       przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Opera,
 5.       włączona obsługa JavaScript,
 6.       czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 7.       Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do  zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego). Informacje o Towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.
§ 3 Rejestracja
 1.       Klient może zarejestrować się w Sklepie poprzez założenie Konta.
 2.       Rejestracja Użytkownika w Sklepie następuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, z wykorzystanie formularza rejestracyjnego, który jest dostępny pod adresem www.nubaequi.pl
 3.       W celu dokonania Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą zamierza występować w systemie Sklepu (login), hasła oraz określić czy występuje jako osoba fizyczna czy przedsiębiorca, a także podać: swoje imię i nazwisko, pełną nazwę firmy (jeśli dotyczy), adres korespondencyjny, pod który wysyłane będą zamówienia, tj: nazwę ulicy, numer domu, kod pocztowy, miejscowość oraz numer NIP (jeśli dotyczy) jak również adres e-mail. Opcjonalnie Użytkownik może podać również numer telefonu kontaktowego (stacjonarnego i komórkowego).
 4.       Po wprowadzeniu wymienionych danych Klient potwierdza zapoznanie się i akceptuje Regulamin.
 5.       Potwierdzenie Rejestracji odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail.
 6.       Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawność i aktualność danych, w tym danych adresowych, podanych podczas Rejestracji .
 7.      Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Konta oraz Sklepu wyłącznie w sposób zgodny z prawem, ich przeznaczeniem oraz udostępnionymi funkcjonalnościami. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania Konta ani Sklepu do celów ani w sposób sprzeczny z przepisami prawa, w szczególności Użytkownik nie może przesyłać treści o charakterze bezprawnym.
 
§ 4 Złożenie zamówienia
 1.       Użytkownik składa zamówienia na Towar za pośrednictwem Sklepu.
 2.       W celu złożenia zamówienia Klient musi się zalogować na uprzednio zarejestrowane i aktywowane Konto.
 3.       W przypadku nie posiadania przez Klienta Konta, Klient w celu złożenia zamówienia zobowiązany jest do wypełnienia formularza zamówienia i podania następujących danych:
a)     w przypadku Konsumentów: kraj, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
b)     w przypadku Przedsiębiorców: nazwę firmy, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej.
 1.       Zamówienie Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2.       Zawarcie umowy sprzedaży Towarów następuje w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia drogą e-mail na podany podczas Rejestracji adres e-mail.
 3.       Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich wpływu.
 4.       W przypadku braku zamówionego Towaru Klient jest powiadamiany o tym telefonicznie lub drogą e-mail na podany adres e-mail wraz z propozycją innego terminu realizacji zamówienia.
 5.       Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, a Sklep zobowiązuje się niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty przekazania informacji Klientowi zwrócić mu całość otrzymanej ceny zakupu wraz z opłaconymi przez Klienta kosztami przesyłki.
 6.       Wszystkie ceny są podawane w złotych polskich i są powiększone o należny podatek VAT.
 7.   Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla każdej ze Stron od chwili złożenia zamówienia.
 8.   Do każdego zamówienia Sklep wystawia fakturę VAT lub paragon. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 9.   Klient może anulować złożone zamówienie jeżeli nie zostanie rozpoczęta procedura wysyłki, e-mailem pod adresem equi@nuba.pl lub bezpośrednio na stronie www.nubaequi.plpo zalogowaniu na Konto.
 10.   Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.
 11.   Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
tradycyjnym przelewem bankowym: należność jest pobierana w momencie dokonania przelewu,
przez system przelewy24.pl: należność jest pobierana w momencie dokonania przelewu.

§ 5 Dostawa
 1.          Przy każdym Towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to przewidywany czas, który upłynie od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględnia się tylko dni robocze. Podany czas realizacji dotyczy dostaw tylko na terenie kraju.
 2.         Klient w zamówieniu decyduje o sposobie dostawy Towaru, możliwe są następujące sposoby dostawy:
- Za pośrednictwem Kuriera InPost
- Za pośrednictwem Poczty Polskiej
 1.         W przypadku, gdy Klient nie odbierze Towaru od doręczyciela (z przyczyn od doręczyciela niezależnych), Towar zostanie zwrócony do Sklepu. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania ponownego wysłania Towaru, Sklep doliczy do wartości Towaru dodatkową opłatę za ponowną wysyłkę Towaru, zgodną z cennikiem podanym na stronie.
§ 6 Odstąpienie od Umowy

    1.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24) Klient nie będący przedsiębiorcą może zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Środki pieniężne zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego Towaru przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres korespondencyjny wskazany podczas Rejestracji. Koszt odesłania Towaru przez Klienta nie podlega zwrotowi.
     2.   Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a.           jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.          w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c.          w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d.          w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e.           w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
f.            w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g.           o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
h.           o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 1. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres equi@nuba.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie pocztą tradycyjną na wskazany w Regulaminie adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument poinformował Sprzedającego o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 3. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym i nienoszącym śladów użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 4. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Towarów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia.

 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem w/w kwoty do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Koszty odesłania Towaru ponosi Kupujący.

§ 7 Reklamacja
 1.     Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli dostarczony Towar posiada wady fizyczne, jest niezgodny z opisem lub niezgodny ze złożonym zamówieniem lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. W takim wypadku Towaru Kupujący, powinien odesłać Towar przesyłką pocztową na adres Sklepu: Nuba Equi Paweł Pękala, Krąg 27, 83-200 Starogard Gdański.
 2.     Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, nazwę firmy (jeśli dotyczy) Kupującego, numer zamówienia oraz opis wady.
 3.     Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do Kupującego składającego reklamację o uzupełnienie danych we wskazanym zakresie.
 4.     Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, przy czym za datę złożenia reklamacji uznaje się datę pierwszego zgłoszenia, nawet jeśli konieczne było uzupełnienie zgłoszenia przez Kupującego.
 5.     Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika lub jego adres korespondencyjny, w zależności od tego, w jakiej formie została złożona reklamacja. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez Kupującego, adres e-mail lub adres korespondencyjny, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
 6.     Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7.     Egzemplarz Towaru uszkodzonego zostanie wymieniony na inny, wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny Towaru lub zaoferuje wybór innego Towaru, dostępnego w Sklepie.
§ 8 Wypowiedzenie umowy zawartej ze Sprzedającym
 1.       Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy zawartej ze Sprzedającym  za pośrednictwem panelu edycji Konta.
 2.       W takim wypadku Sprzedający niezwłocznie usunie zawartość Konta Użytkownika w tym również wprowadzone przez Użytkownika  dane osobowe pozostawiając do użytku wewnętrznego jedynie dane osobowe, do których przetwarzania Sprzedający jest uprawniony na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
§ 9 Spory

Ewentualne spory między Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 10 Ochrona Prywatności
 1.     Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedający zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Polityce Prywatności.
 2.     Wszelkie materiały udostępniane na stronach Sklepu, a w szczególności: treść, grafika,  nazwy publikacji, chronione są prawem autorskim Sprzedającego, jego podwykonawców lub innych osób trzecich.
 3.     Sklep korzysta z plików cookies zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe zasady ich używania oraz sposób rezygnacji przez Użytkownika z ich otrzymywania zostały opisane tzw. Polityce cookies. 

§ 11 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klient zatwierdzając punkt: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach świadczenia usług i realizacji umowy przez Sklep Internetowy Nuba Equi, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, również w przyszłości, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późń. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późń.zm.), w celach świadczenia usługi i realizacji umowy, nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, przez Pawła Pękalę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Nuba Equi Paweł Pękala z siedzibą w Wyczechowie 21A, Hopowo 83-312, jak również na udostępnienie podmiotom trzecim w ramach wyżej wskazanych celów, w tym do celów rozliczenia transakcji.

Potwierdza także, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, jak również iż administratorem tych danych jest każda z wyżej wymienionych spółek.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy i świadczenia usługi.

 

§ 12 Zgoda na dostarczanie informacji handlowych,
w tym marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej

Klient zatwierdzając punkt: Zgoda na dostarczanie informacji handlowych, w tym marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) wyraża zgodę na dostarczanie, przez Pawła Pękalę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Nuba Equi Paweł Pękala z siedzibą w Krąg 27, 83-200 Starogard Gdański informacji marketingowych drogą elektroniczną.

§ 13 Postanowienia końcowe
 1.         Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronach Sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 2.         Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Sklepie licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach.
 3.         Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
-   Załącznik nr 1: Polityka ochrony prywatności;
-   Załącznik nr 2: Polityka Cookies;;
 1.     Dokumenty inne, niż wymienione powyżej załączniki, nie stanowią części Regulaminu.
 2.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz innymi przepisami znajdującymi się na stronach Serwisu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 3.     Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2016 roku, póżniejszymi zmianami adresowymi w 2018 roku.