Najczęściej kupowane

Promocje

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1.     Administratorem danych jest Paweł Pękala prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nuba Equi Paweł Pękala z siedzibą w Wyczechowie 21A, 83-312 Hopowo, numer NIP 5842287648 oraz numer REGON: 221148964.
 2.     Administrator danych realizując Politykę Prywatności dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów i danych Użytkowników, a w szczególności zapewnia, aby te dane były:

a)     Przetwarzanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

b)     Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c)     Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

d)     Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  1.     Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in  takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
  2.     Administrator realizując Politykę dąży do systematycznego unowocześnienia stosowanych przez niego informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3.     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług.
  4.     Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów wskazanych w treści wyrażonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane kontaktowe, za zgodą Użytkownika, wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikowi przez Administratora informacji o Administratorze i świadczonych przez niego usługach. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji, przesyłając mail z takim żądaniem na adres:  equi@nuba.pl
  5.     Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. właściwym organom wymiaru sprawiedliwości jak również na podstawie zgody Użytkownika i w ramach celów dla których dane są przetwarzane.
  6.     W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług Sklepu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
  7.     Administrator zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych odnośnych przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i prawie ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, poprzez żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  8. Administrator informuje, że podczas wizyty na stronie  udostępnianych serwisów pobierane są automatycznie dane takie jak np. adres IP, typ przeglądarki itp. Zbierane w trakcie połączeń internetowych wymienione dane wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją i zarządzaniem serwerami.
  9. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach udostępnianych serwisów. 
  10. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z udostępnianych serwisów. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze strony sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies. 

POLITYKA COOKIES 

 1.       Informacje zapisywane w plikach Cookies na komputerze Użytkownika ułatwiają Użytkownikowi korzystanie ze Sklepu oraz służą celom statystycznym. Odrębny rodzaj plików cookie zapisany zostaje na komputerze użytkownika, gdy włączy on opcję automatycznego logowania w Sklepie. Ich celem jest identyfikacja Użytkownika, na co wyraża on świadomie zgodę. Pliki tego rodzaju są usuwane z komputera użytkownika przy wylogowaniu ze Sklepu.
 2.       W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3.       Sklep korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

1)     Własne pliki cookies – są to pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane przez Sklep.

2)     Pliki cookies osób trzecich - pliki cookies należące do osób trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność

 1.       Własne pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

1)     przechowywanie informacji na temat preferencji wizualnych Użytkownika oraz personalizujących;

2)     przechowywanie podstawowych informacji o Użytkowniku np. identyfikator;

3)     zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści wyświetlanych przez Sklep;

4)     zapewnianie najlepszego odbioru oraz adekwatności zawartości Sklepu dla Użytkownika.

5)     czas nadejścia zapytania,

6)     czas wysłania odpowiedzi,

7)     nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

8)     informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

9)     adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Sklepu nastąpiło przez odnośnik,

10)  informacje o przeglądarce Użytkownika,

11)  Informacje o adresie IP Użytkownika.

 1.       Pliki cookies osób trzecich, są wykorzystywane w następujących celach:

1)     zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności poszczególnych stron lub elementów Serwisu;

2)     zbieranie danych statystycznych o Użytkowniku np. wiek, płeć, informacje demograficzne, zainteresowania;

3)     wyświetlanie reklam behawioralnych i displayowych - dostosowanych do zainteresowań użytkowników;

4)     tworzenie profili behawioralnych oraz zainteresowań Użytkowników, w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam behawioralnych uwzględniających zainteresowania Użytkownika;

5)     obsługi technologicznej komponentów firm trzecich, jak np. Adobe Flash czy Facebook Connect i innych.

 1.       Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2.       Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3.       Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4.       W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie plików cookies, ma prawo w dowolnej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron Sklepu.